Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ

Spoločnosť CEA Finance I, s.r.o., so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 51319969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 125744/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom tejto webstránky a informačných systémov, v ktorých spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba – návštevník tejto webstránky, ktorého osobné údaje sú spracúvané.

Osobnými údajmi sú identifikátory, prostredníctvom ktorých možno priamo alebo nepriamo identifikovať dotknutú osobu, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, online identifikátor. Iné osobné údaje Prevádzkovateľ prostredníctvom tejto stránky nespracúva.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by nemohol prevádzkovať túto webstránku a ponúkať svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite, alebo chrániť a uplatňovať svoje práva voči svojim obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom ako aj iným dotknutým osobám.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ide najmä o plnenie zákonnej povinnosti, plnenie ustanovení zmluvy, príp. na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pre potreby:

 • zasielania odpovedí na správy zaslané prostredníctvom kontaktného formulára, a to aj elektronickými prostriedkami,
 • priameho marketingu svojich služieb nadväzujúceho na oslovenie dotknutou osobou podľa predchádzajúceho bodu

spracúva: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, súbory cookies po dobu jeho existencie, pokiaľ dotknutá osoba neodvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo nepodá žiadosť o výmaz jej osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže byť uskutočnený len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 1. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov,
 2. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 3. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 4. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

 

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa tejto dotknutej osoby podľa článku 15 Nariadenia,
 2. na opravu jej osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia,
 3. na vymazanie jej osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia,
 4. na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia,
 5. na prenosnosť jej osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia,
 6. namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia,
 7. podať v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 8. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: Jan.Pila@cbre.com alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Účinnosť týchto Všeobecných zásad spracúvania osobných údajov

Tieto Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 14.02.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich kedykoľvek revidovať a aktualizovať. Pri návšteve webstránky preto pravidelne kontrolujte tieto Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, nakoľko od vašej poslednej návštevy mohli byť aktualizované.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť plnohodnotné fungovanie webstránok sa na Vašom zariadení niekedy ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax drvivej väčšiny veľkých webových lokalít. Cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k ovládaniu Vášho zariadenia alebo jeho obsahu, ani akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami.

Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej návšteve a prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. zvolenú jazykovú mutáciu, príp. iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní webstránky a jej podstránok nemusíte opätovne nastavovať.

Ako používame súbory cookies?

Táto webstránka používa súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si ich nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookies sa nebudú používať na iný ako uvedený účel. Udelený súhlas s cookies sa dá jednoducho odvolať pomocou nastavení na tomto odkaze.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.“